Zásady naší práce

ROZHODNUTÍ POSKYTOVATELE :

MUDr. Pavel Mucha nebude vyžadovat písemný informovaný souhlas pacienta u žádného z jim prováděných výkonu, s výjimkou případů, které stanoví zákon.

 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování kopií, opisů nebo výpisů

Nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti lékaře, pořizovat opisy nebo kopie pro vlastní potřebu mohou na základě písemné žádosti pacient nebo jeho zákonný zástupce, osoby určené pacientem, osoby blízké zemřelému ( tj.rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenec, manžel/ka a partner/ka dle zákona o registrovaném partnerství). Každý se prokazuje průkazem totožnosti.

Nahlížení do dokumentace a pořizování kopií pro vlastní potřebu pacienta je možné pouze v dohodnutém termínu po předchozí domluvě s praktickým lékařem, do 30 dnů od obdržení písemné žádosti.

Za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost pacienta je nutno uhradit náklady spojené s jejich pořízením.

 

Hrazení administrativních výkonů pro vlastní potřebu:

 

zpřístupnění dokumentace                                          50,- Kč
pořízení kopie 1 strany zdravotnické dokumentace  15,- Kč
cena práce lékaře 800,- Kč / hod
jednoduchý výpis ze zdravotnické dokumentace cca 20 min

 

Ceny jsou vytvořeny v souladu se Zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., Zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. a Vyhláškou ministerstva financí ČR č. 493/2005 Sb. , Zákonem č.372/2011 o zdravotních službách